Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

 • Számlaszám:
  MBH Bank Nyrt.
  50800111-11090603
 • Adószám:
  18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság középtávú programja

A Magyar Regionális Tudományi Társaság középtávú programja, 2024–2027

 

Általános helyzetkép

Az MRTT programja olyan időszakban kerül megfogalmazásra, amikor a területi folyamatok alakulását sok bizonytalansági tényező befolyásolhatja. A globális válságok (migráció, klímaváltozás, háborúk) negatív, de konkrétan nehezen megjósolható hatással vannak az ország fejlődésére. Ugyanakkor, ha alapos késéssel is, de számolunk az uniós kohéziós forrásokhoz való hozzájutással, és az állam gazdaságfejlesztési beavatkozásai nyomán további külföldi működőtőke beáramlásával. A külső tényezők, források mellett a jövőben még inkább mozgósítani kellene az ország belső erőforrásait, növelve alkalmazkodó- és megújulási képességét. A kihívások, veszélyek és a lehetőségek bizonytalanságai megjelennek a területi folyamatok alakulásában is. Ezek hatása nagymértékben függ attól, hogy a hazai fejlesztéspolitika milyen irányt vesz. Ebben van a területi folyamatokkal és fejlesztéspolitikával foglalkozó szakmának felelőssége és szerepe.

A jövőbeni hangsúlyok

Alapelvünk változatlan, az MRTT a magyar regionális tudomány szakmai fóruma, egy független civil szervezet, amely a területi kutatással, fejlesztéssel, irányítással foglalkozó szakembereket fogja össze. Továbbra is alapítóink szellemiségének jegyében, munkásságukat tisztelve folytatjuk tevékenységünket.

A regionális tudománnyal és fejlesztéspolitikával foglalkozó szakma helyzete nem könnyű, összevetve az uniós csatlakozást megelőző időszakkal. A társadalomtudományok presztízsének általános romlása, a tényekre és tudásra alapozó kormányzás korlátozott érvényesülése mellett a regionális tudományt a diszciplináris megosztottság és az intézményes kapacitások szűkülése is jellemzi. Ennek ellenére a szakmai műhelyek és a regionális tudománnyal rokon tudományok együttműködésének javítására lehetőséget látunk. Az MRTT alkalmas keretet nyújthat a regionális problémákkal alapkutatási vagy alkalmazott jelleggel foglalkozó tudományos, és egyéb szakmai műhelyek együttes fellépéséhez.

Nyitott működés, még tudatosabban vállalt diszciplináris sokszínűség

A társaság eddigi is nyitott volt a rokon tudományokkal való kooperációra, közös rendezvényekre, akciókra. Ígéretesen alakul a Magyar Urbanisztikai Társasággal, a Magyar Közgazdasági Társasággal és a Magyar Földrajzi Társasággal való intézményes kapcsolat. A jövőben is törekszünk a rokon (társadalom-, természet-, műszaki) tudományok további társaságaival, intézményeivel az alkalmi, majd folyamatos kapcsolatépítésre, kollektív fellépésre, közös rendezvények, állásfoglalások formájában. A személyes kapcsolatok révén jó lehetőség van a Magyar Politikatudományi Társasággal és a Magyar Szociológiai Társasággal való szorosabb együttműködésre, de nyitni lehetne a természeti és infrastrukturális környezettel foglalkozó más szakmai műhelyek, társaságok felé.

Már a korábbi kezdeményezések is nagyon sikeresnek bizonyultak, például díjak odaítélése, pályázatok, éves és tematikus konferenciák rendezése formájában, de az MRTT tagsága révén szorosabbra fűzhetők a kapcsolatok a regionális tudományi felsőoktatási és kutatási intézményeivel, még inkább bevonva az oktatók, kutatók legfiatalabb generációját, és tovább szélesíteni a nemzetközi együttműködést.

Továbbra is kooperálunk a regionális tudomány szempontjából speciális szervezetekkel, mint az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány, a Regionális Kutatás Alapítvány, valamint az MTA területi (regionális) bizottságai. Az MTA Regionális Tudományok Bizottságával való szoros együttműködés stratégiai jelentőségű a tudományos minőség, a tagok tudományos karrierje és a szakmai tudományos platformokon való láthatósága érdekében.

Szakmai szerepvállalás a területpolitika formálásában

Az MRTT szervezeténél, státuszánál fogva nem tud közpolitikai háttérintézményi feladatokat ellátni, de törekedni fog a maga eszközeivel, tekintélyével a kormányzattal való kommunikációra. Az új területfejlesztési törvény nyomán a fejlesztéspolitika helye a közpolitikák között, intézményi keretei, a jövőben jelentősen átalakulhatnak. Újabb részletező szabályok és tervek, koncepciók, kormányzati intézkedések prognosztizálhatóak, amelyekkel kapcsolatban a társaság nyilvánosan is véleményt kíván formálni.

Amennyiben a kormányzat, illetve az illetékes tárca szorosabb és rendszeresebb együttműködésre tartana igényt, erre a felkérésre is nyitottak leszünk. Tény, hogy a társaság teljes tagsága nehezen mozgósítható, ha gyors vagy jelentősebb munkaráfordítást igénylő megkeresésről van szó. Az elnökség koordinációja mellett ad hoc munkacsoportok működtetését tervezzük, amelyek képesek a témában jártas szakemberek, intézmények alkalmi összefogására.

Figyelmet fordítunk a területi szereplők irányában is növekedő láthatóságra, akár országosan, de különösen a területi tagozatok révén. A tagozatok vezetését, tagságát ösztönözzük arra, hogy szisztematikus kapcsolatot építsenek ki az önkormányzatokkal, az érintett területi állami szervekkel, és az MTA területi bizottságaival is. Mellé állunk minden olyan helyi kezdeményezésnek, amelyet szakmai szempontból támogatásra érdemesnek tartunk.

Nemzetközi láthatóság erősítése, hálózatosodás

Az MRTT a nemzetközi kapcsolatrendszerek vonatkozásában nagyot lépett előre, a mérvadó nemzetközi társaságokkal szoros, intézményes kapcsolat alakult ki, s a szakma neves személyiségei fogadják el meghívásainkat a konferenciáinkra. Bekapcsolódtunk a nemzetközi vérkeringésbe a tagságunk révén is, szervező kapacitásunknak köszönhetően egyre többen lesznek egyéni tagok az ERSA-ban, amelynek az MRTT a magyar tagozata. Továbblépés lenne, ha sikerülne elősegítenünk a közös pályázatokban való társasági részvételt, a hazai intézmények pályázati, nemzetközi kooperációs törekvéseinek elősegítését kapcsolatépítéssel, közvetítéssel, közös információs bázis létrehozásával.

A működés további decentralizálása, tagozatok aktivizálása

Az MRTT nagylétszámú szervezet, ezért célszerű a teljes tagságot megmozgató aktivitások mellett a kisebb léptékű működési kereteket is mozgásba hozni, alkalmazni. A területi tagozatok nem mindegyike aktív, de reményt látunk arra, hogy segítségünkkel ebben pozitív változások lesznek. Általánosságban a társaság működési elve értelemszerűen a decentralizáció, amiben vannak még tartalékok. Megfontolandó, hogy tematikus tagozatokat is létrehozzunk, elsősorban a tagság igényeit, profilját, érdeklődését követve, továbbá az alkalmi munkacsoportok alkalmasak lehetnek prompt feladatok megoldására. A társaság működőképességének fenntartásában, az infrastruktúra működésében (székhely, honlap) továbbra is a Regionális Kutatások Intézete segít, amiért köszönet illeti az intézmény vezetőit.

 

Az MRTT konkrét céljai a 2024–2027 közötti időszakra

 • A tagozatok programszerű működése érdekében kiegészítő anyagi támogatást biztosítunk tevékenységükhöz. Szakmai munkájuk erősítésével törekszünk az alvó tagozatok újjászervezésére. Új tagozatvezetők felkérésével biztosítjuk a fiatalabbak bevonását és az intenzív tudományszervezői hátteret. Cél az évente legalább két tudományos rendezvény, háromévente elnökségi látogatással egybekötött konferencia megszervezése. A tagozatok, tagozatvezetők helyi/regionális beágyazódását segíteni, motiválni kell, az intézmények közötti együttműködés, önkormányzatok, állami szervek, MTA területi bizottságai keretében. Minden tagozat a korábbi (minimum 4, maximum 10 éves) időszakáról, tevékenységéről a tagok bevonásával beszámolót és középtávú tervet készít, amelyeket 2024 végén a honlapon megjelentetünk. A tagok egy adategyeztetés során nyilatkoznak mely területi és szakmai tagozatok munkájában kívánnak részt venni, a tagozatvezetők megkapják a taglistát, az új tagok adatait, ill. az adatváltozásokat. Az adatkezelés érdekében GDPR szabályzat készül. Megfontoljuk további új tematikus/szakmai tagozatok létrehozását, a párhuzamosságok elkerülése érdekében összehangolva az RTB albizottságaival. A hálózatosodás előmozdítása a cél, nem a területi tagozatok „elhalványítása”. Alkalmi munkacsoportok egy-egy feladatra történő kialakítása az elnökség döntésével lehetséges, ezek nem az alapszabály által meghatározott tagozatok, de hosszabb érdemi működés után szakmai tagozattá válhatnak.
 • Kiemelt rendezvények rendszeres megszervezése. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően cél rendezvények megszervezése négy területi szinten: hazai, Kárpát-medencei, közép-európai és európai/nemzetközi együttműködés keretében. Folytatjuk a vándorgyűlést, a Fiatal Regionalisták Konferenciáját, a Regionális Tudományi Estéket, a pécsi és debreceni szeminárium sorozatot, a Területfejlesztők Napját, a Faluszemináriumot, a Műhelytitkok vándorszemináriumot, de elnökségi és tagozati szinten, más intézményekkel, társaságokkal együttműködve szervezési innovációkra, új rendezvényekre is sor kerülhet (pl. vitaestek, Területfejlesztők Víkendje), törekedve a rendezvényeinkről kialakult vélemények megismerésére, áttekintve az elmúlt évtized rendezvényeit. Szükség lesz egy belső rendezvénynaptár összeállítására felajánlások alapján a helyszín, téma és időpont megjelöléssel 2027 végéig. Érdemes megfontolni 2026-ban egy határon túli vándorgyűlést (2024-ben Szeged, 2025-ben Veszprém lesz a helyszín).
 • A működés és a rendezvények pénzügyi, szervezeti hátterének biztosítása. A működésnek nonprofitnak kell lennie hosszú távon, nagyobb veszteség egyik évben se legyen, az esetleges eredményt a cél szerinti feladatokra fordítjuk, amit az alapszabály is rögzít. A hatékony gazdálkodás érdekében a Számvizsgáló Bizottság javaslatait beépítjük a működésbe. Továbbra is cél az aktív tagság megőrzése, növelése, de intézményi támogatókat, eseti szponzorokat (pártoló tagokat) keresünk. Az MTA két éve biztosít az MRTT-nek meghívásos pályázat keretében támogatást. Ennek felét a könyvelésre fordítjuk, a többit a rendszeresen felmerülő dologi kiadásokra. Az így megspórolt összegből a működő tagozatokat támogatjuk a megszokott formában. Az aktív, tagdíjfizető tagság megtartása a rendszeres kapcsolattartással, visszajelzés kérésével, tagtoborzással remélhető, ami az elnökségtől, tagozatvezetőktől is elvárható. Az aktív tagság és a tagdíjbevétel lassan növekszik, ebben az is szerepet játszik, hogy 2018 óta változatlan a tagdíj, amelynek emelése egyelőre nem indokolt. Változtatásra a Tér és Társadalom körülményeinek változása esetén kerülhet esetleg sor. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok (doktoranduszok, fiatal oktatók/kutatók/szakértők) és új kollégák bevonására a társasági munkába, a generációváltás folyamatosságának biztosítása érdekében.
 • Tudományos díjak, elismerések odaítélését továbbra is fontosnak tartjuk: Regionális Tudományért Díj kétévente, Kiváló Ifjú Regionalista Díj évente, Díszoklevél és Pro Communitate Regionalistarum alkalmanként. A társaság közgyűlése tiszteleti tagokat választhat, erre az idei évtől kezdve javaslatot fog tenni az elnökség. Amennyiben az érintett szervezetek  (MTA RTB, PTE KTK) ezt kezdeményezik, az elnökség dönt a Varga Attila díj megalapításához való csatlakozásról, majd az alapszabályba történő átvezetésről.
 • A rendszeres hírszolgáltatás alapvető feladat, hírlevél, honlap, Facebook oldal működtetésével. Minden tagnak, tagozatvezetőnek és az elnökségi tagoknak is szívügye lesz a hírek továbbítása. Az új honlap 2024 végére készül el.
 • A stratégiai együttműködés továbbra is kulcsfontosságú és kölcsönös előnyökkel jár a regionális tudomány legfontosabb szervezeteivel (KRTK Regionális Kutatások Intézete, MTA Regionális Tudományi Bizottság). Igény esetén az RTB honlapja maradhat az MRTT új honlapján is.
 • A regionális tudományi folyóiratok és sorozatok kiemelt fontosságúak az MRTT tagjai számára. Az immár a Ludovika Kiadónál megjelenő Studia Regionum könyvsorozatot továbbra is támogatjuk (könyvbemutatók szervezésével, könyvek vásárlásával). Fel kell mérni a tagok között, hogy lenne-e igény a sorozat folytatására. A Tér és Társadalom illetménylapunk, kiadását továbbra is támogatjuk, összegéről az elnökség keretében döntünk, előzetesen egyeztetve a főszerkesztővel. Az eddigi tapasztalatok alapján kalkulálható az egyre növekvő előállítási díj. A Deturope folyóirattal a partneri viszony megtartására törekszünk, konferenciáink sikeres előadásait angol nyelvű tematikus számokban publikáljuk, s ezek megjelenését finanszírozzuk. Kísérletet teszünk a minőség fenntartására, emelésére. A Comitatus folyóirat számára a honlap szolgáltatását fenntartjuk az új kiadói felállás után is az új weboldalon is. Új partnerfolyóiratok körének megvizsgálása is feladatunk. Az elmúlt években a vándorgyűléshez kapcsolódóan kiszélesedett a publikációs lehetőségek száma (City.hu, Comitatus, Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, Kárpát-haza Szemle, Regional and Business Studies, Tér-Gazdaság-Ember, Mediterrán és Balkán Fórum, Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, Turizmus Bulletin). Ezekkel érdemes tudatos kapcsolatrendszert kiépíteni, egy-egy lapfelőssel.
 • Partnerség ápolása, bővítése a regionális tudományt művelő kutatóhelyekkel, oktatási és szakmai műhelyekkel (egyetemi tanszékekkel, doktori iskolákkal), alapítványokkal (Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány, Regionális Kutatás Alapítvány „Illés Iván Regionális Tudományi Program”). Együttműködés elmélyítése a hazai társszervezetekkel (Magyar Urbanisztikai Társaság, Magyar Statisztikai Társaság, Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségével), és kapcsolatfelvétel más országos szakmai szervezetekkel, hivatalos megállapodás kötése, vagy informális együttműködések formájában (Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Közgazdasági Társaság, Magyar Szociológiai Társaság, Magyar Politikatudományi Társaság).
 • Kárpát-medencei együttműködés. Fontos missziónk továbbra is a határon túli regionális szakemberek bekapcsolódásának segítése a tudományterület főáramába, tagozatvezetők szervező munkájának segítése, közös kezdeményezések támogatása. Keressük a lehetőségét a Kárpát-medence régiói sorozat zárására egy összegző kötet összeállításával.
 • Nemzetközi szervezetekkel tartós együttműködés folytatódik (ERSA – European Regional Science Association, RSAI – Regional Science Association International; RSA – Regional Studies Association). Támogatjuk a magyar RSAI-tagok számának emelését, vállalkozunk a nemzetközi hírek, események kommunikálására a tagok felé. Az RSAI 14. világkongresszusának megszervezésére Kecskeméten, 2024 áprilisában került sor, melyen az MRTT társszervezői szerepet vállalt. A világkongresszus sikeres megrendezését követően kifejezzük a sikeres pályázat és az elvégzett társelnöki munka iránti elismerésünket. Kelet-közép-európai együttműködések erősítése szlovák, lengyel, cseh, osztrák, német, román, szerb, horvát, szlovén, bolgár viszonylatban, alapvetően az ERSA szekciók rendezvényei keretében történik. Kezdeményezzük a Central European Conference in Regional Science (CERS) konferenciával kapcsolatban egy szervezetközi bizottság létrehozását. Emellett jövőbeli célunk az RSA Central and Eastern European Conference megszervezése hazai helyszínnel. Minden működő és potenciális kelet-közép-európai ERSA tagozatnak dedikált felelőse segítségével folytatódik a már kialakult együttműködés, rendezvényeiket évi rendszerességgel látogatni célszerű. Ezek elmélyítéséhez, operacionalizálásához közös publikációk, pályázatok, projektek kezdeményezése indokolt.

 

A programot a társaság elnöksége megvitatta és 2024. május 31-én egyhangúlag jóváhagyta.

 

***

 

A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2020–2023 közötti programja

letölthető pdf (Tér és Társadalom)

Eredmények a 2016–2019 közötti időszakban

A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2016 és 2019 közötti középtávú programját értékelve összességében megállapítható, hogy a 2016-ban kitűzött célok többségét sikerült elérnünk. Bár 2017 őszén részleges tisztújításra került sor (új elnök és alelnök), céljaink változatlanok maradtak, némi hangsúlyeltolódás a nemzetközi láthatóság és beágyazódás irányában következett be. A társaság, alapelve szerint, független civil szervezetként, a magyar regionális tudomány szakmai fórumaként működik. Ehhez a misszióhoz hűek maradtunk.

Hat kiemelt célunkból négyet elértünk: elődeink munkájának, szellemiségének továbbvitele és ápolása; a hazai területi folyamatok vizsgálata, megvitatása; a nemzetközi (különösen a közép-európai) kapcsolatok erősítése; a tudományos ismeretterjesztés támogatása. Két célkitűzésünket csak részben tudtuk megvalósítani: a határon túli regionális szakemberek összefogása, segítése területileg és személyesen csak korlátozottan sikerült; a területi politikát érintő kérdésekben a társaság (a 2012–2016-os időszakhoz hasonlóan) kevés esetben nyilvánított véleményt.

Tizenkét tevékenységet, akciót jelölt ki az elnökség, amelyek közül tíz esetében jelentős eredményeket sikerült elérni. Folyamatosan sikeres tevékenységeink a következők voltak.

 • A kiemelt rendezvények – mindenekelőtt a vándorgyűlések – egyre jelentősebbek, mind a méretüket (előadások, szekciók száma), mind a szakmai tartalmukat (pl. külföldi előadók, növekvő számú angol nyelvű szekció), mind a sokszínűségüket (innovatív, új témákat) tekintve.
 • Partneri viszonyunk a regionális tudomány fontosabb szervezeteivel – mindenekelőtt az MTA Regionális Tudományok Bizottságával (RTB) – kiegyensúlyozott és harmonikus.
 •  A közép-európai együttműködések intenzív erősítése sikerrel járt (közös szervezésű CERS konferenciák, Winter Seminar-ok).
 • Illetménylapunk, a Tér és Társadalom a szakma legtöbbet olvasott és hivatkozott lapja. Köszönhetően a folyóirat megújult honlapjának és a 2018-tól bevezetett differenciált tagdíjaknak, egyre népszerűbb az online előfizetés/tagdíj. A Studia Regionum könyvsorozatban több monográfia is megjelent, amelyeknek kiadását (pl. tiszteletpéldányok vásárlásával) támogattuk. A Deturope folyóirattal partneri viszonyunk magasabb szinten folytatódott, az MRTT vándorgyűlések legkiválóbb előadásaiból minden évben tematikus szám jelent meg. A folyóirat színvonala érdemben javult, ennek elismeréseként bekerült az RTB folyóiratlista nemzetközi ’C’ kategóriájába és a Scopus adatbázisba is.
 • Társaságunk egyik fő ismérve a rendszeres hírszolgáltatás (körlevelek, honlap), 2017-ben elindult a közösségi oldalunk is.
 • A tudományos díjak odaítélése, tagjaink szakmai elismerése a kialakult rendnek megfelelően történt.
 • A társaság szakmai arculata, közösségi imázsa erősödött, ennek tudható be a számos új tag jelentkezése, aminek következtében az aktív (tagdíjfizető) tagság évről évre rekordot dönt, és 2017 óta tartósan 210 fő felett alakul.
 • A társasági életbe, a vezetésbe a fiatalok bevonása fokozatosan megtörtént az elmúlt négy év során, ma már a tisztségviselők (elnökség, számvizsgáló bizottság, tagozatok) fele 45 év alatti, közülük hatan Kiváló Ifjú Regionalista Díjasok.
 • A társaság hatékony működtetése fontos eredmény, sikeres pályázataink révén támogatásokat szereztünk, szja 1%-os felajánlást minden évben kaptunk – ezekért köszönettel tartozunk támogatóinknak! A rendezvények pénzügyi hátterének biztosítása fontos eredmény.
 • A működést hosszú távon biztosítottuk a 2017. évi közgyűlésen megvitatott és elfogadott differenciált tagdíjemeléssel. Ennek megfelelően a határon túli tagság számára is jelképes (a nappali tagozatos hallgatókéval azonos mértékű, 3 000 Ft) tagdíjat vezettünk be 2018-tól. Lényegében a határon túli tagság revíziójára került sor (a hazai tagoknál ez 2010-ben történt meg), ami azt jelenti, hogy tag az, aki tagdíjat fizet (és a neve olvasható is az online taglistán). Ezzel ugyan számukat tekintve drasztikusan visszaesett a határon túli tagság, valójában azonban kiderül, mennyi is a tényleges, aktív határon túli tagunk: 20-25 fő. A tapasztalatok, okok megvitatása és a következtetések levonása elnökségi ülések és egy közgyűlés során megtörtént.

Részben sikeres, illetve több erőfeszítést kívánó tevékenységeink egyike a tagozatok programszerű működése volt. A hét hazai és hét határon túli tagozat működése igen változatosan alakult (öt új tagozatvezető kezdte meg munkáját). A tagozatok fele programszerűen és folyamatosan működött, tagtoborzásuk többnyire sikeres volt, legalább évi két MRTT megjelölésű (saját rendezésű vagy társszervezésű) rendezvényt tartottak. Ilyen tagozatok: Nyugat-Dunántúl (Sopron, Győr), Közép-Magyarország (Budapest, Gödöllő), Vajdaság (Szabadka), Dél-Alföld (Szeged, Kecskemét), Észak-Alföld (Debrecen), Dél-Dunántúl (Pécs), Észak-Magyarország (Miskolc). A tagozatok negyede működött, illetve alkalmanként működött, ezek: Székelyföld (Csíkszereda, Székelyudvarhely), Közép-Erdély (Kolozsvár), Partium (Nagyvárad) és Közép-Dunántúl (Veszprém). Három tagozat (Nyugat-Szlovákia, Kelet-Szlovákia és Kárpátalja) továbbra is az „újjászervezendő” kategóriába tartozik.

A másik csak részben sikeres tevékenységünk a hazai társszervezetekkel való rendszeresebb együttműködés volt. A 2012–2015 között kötött három együttműködési megállapodást egy esetben (a Magyar Urbanisztikai Társasággal) sikerült magasabb szintre emelni. A folyamatos együttműködés alapja a másik szervezet aktivitása és fogadókészsége. Ha bármelyik is hiányzik, akkor a korábbi megállapodás nem tölthető meg tartalommal. Egy új együttműködési megállapodást kötöttünk 2019-ben, a Doktoranduszok Országos Szövetségével. Közös konferenciát azonban más társaságokkal (például a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetségével, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal) együttműködésben is szerveztünk.

Középtávú programunk elérésében sokan támogattak minket, ezért köszönettel tartozunk az elnökség és a számvizsgáló bizottság tagjainak, a tagozatok vezetőinek, társaságunk aktív tagjainak, a Regionális Kutatások Intézetének, rendezvényeink társszervezőinek, szakmai partnereinknek és támogatóinknak.

Tervek, feladatok a 2020–2023 közötti időszakra

Társaságunknak három hazai kihívásra is választ kell adnia:

 • az akadémiai szféra teljes bizonytalansága (intézményi, működési, képzési, együttműködési keretek átalakulása);
 •  a területi szemlélet pozícióvesztése (mind a közpolitikában, mind a közéletben), ugyanakkor a területi egyenlőtlenségek és a területi problémák erősödése;
 • spontán generációváltás (kiöregedő „arany generáció” itthon és a határon túl is).

Alapelvünk változatlan: Az MRTT a magyar regionális tudomány szakmai fóruma, egy független civil szervezet, amely a területi kutatással, fejlesztéssel, irányítással foglalkozó szakembereket fogja össze.

Kiemelt céljaink:

 • Alapítóink munkájának, szellemiségének továbbvitele;
 • Szakmai kapcsolatok erősítése. Ezt elsősorban rendezvények keretében tervezzük négy területi szinten: hazai, Kárpát-medencei, közép-európai és európai/nemzetközi együttműködés keretében;
 • Nemzetköziesedés további erősítése;
 • Területi folyamatok, EU területi politika figyelemmel kísérése, megvitatása, a térszemlélet társadalmasítása;
 • A tudományos ismeretterjesztés legfontosabb fórumainak támogatása.

Tevékenységek, akciók:

 • Tagozatok programszerű működése. A tagozatok anyagi támogatása, szakmai munkájuk erősítése, három tagozat újjászervezése. Évente legalább két tudományos rendezvény, kétévente elnökségi látogatással egybekötött konferencia megszervezése.
 • Kiemelt rendezvények (vándorgyűlés, fiatal regionalisták konferenciája, regionális tudományi esték stb.) rendszeres megszervezése, szervezési innovációk (pl. absztrakt feedback), új rendezvények (pl. vitaestek, szemináriumok) indítása.
 • Stratégiai együttműködés a regionális tudomány legfontosabb szervezeteivel (KRTK Regionális Kutatások Intézete, MTA Regionális Tudományi Bizottság).
 • Partnerség a regionális tudományt művelő kutatóhelyekkel, oktatási és szakmai műhelyekkel (egyetemi tanszékekkel, doktori iskolákkal), alapítványokkal (Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány, Regionális Kutatás Alapítvány „Illés Iván Regionális Tudományi Program”).
 • A Tér és Társadalom illetménylapunk, kiadását támogatjuk.
 • Az immár a Ludovika Kiadónál megjelenő Studia Regionum könyvsorozatot támogatjuk (könyvbemutatók szervezésével, könyvek vásárlásával).
 • A Deturope folyóirattal a partneri viszony megtartására törekszünk, konferenciáink sikeres előadásait angol nyelvű tematikus számokban publikáljuk, s ezek megjelenését finanszírozzuk. Kísérletet teszünk a minőség fenntartására, emelésére.
 • Együttműködés elmélyítése a hazai társszervezetekkel (Magyar Statisztikai Társaság, Magyar Urbanisztikai Társaság, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület, Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségével), és kapcsolatfelvétel más országos szakmai szervezetekkel (pl. Magyar Földrajzi Társaság).
 • Nemzetközi szervezetekkel tartós együttműködés (ERSA – European Regional Science Association, RSAI – Regional Science Association International; RSA – Regional Studies Association). Magyar RSAI-tagok számának emelése. Nemzetközi hírek, események kommunikálása a tagok felé.
 • Az ERSA 61. kongresszusának megszervezése Pécsett, 2022-ben.
 • Kárpát-medencei együttműködés. Határon túli regionális szakemberek bekapcsolódásának segítése a tudományterület főáramába.
 • Kárpát-medence régiói sorozat befejezése (15. kötet megjelenése 2021-ben; kísérlet egy összegző kötet összeállítására 2023-ban, a 20. évfordulóra).
 • Közép-európai együttműködések erősítése: szlovák, lengyel, cseh, osztrák, német, román, szerb, horvát, szlovén viszonylatban, alapvetően az ERSA szekciók rendezvényei keretében (Central European Conference in Regional Science, Central European Winter Seminar of Regional Science).
 • Tudományos díjak, elismerések odaítélése (Regionális Tudományért Díj kétévente, Kiváló Ifjú Regionalista Díj évente, Díszoklevél alkalmanként).
 • Fiatalok (doktoranduszok, fiatal oktatók/kutatók/szakértők) és új kollégák bevonása a társasági munkába, a generációváltás folyamatosságának biztosítása.
 • Aktív tagok megtartása (rendszeres kapcsolattartás, pl. kérdőív, visszajelzés kérése), tagtoborzás (tagozatvezetők), adatfrissítés.
 • Tavaszi nagyrendezvény szervezése (az RTB-vel közösen, téma: az EU 2021–2027 közötti regionális politikája).
 • Területfejlesztők, vállalati szakemberek elérése, potenciális partnerlista készítése.
 • A működés és a rendezvények pénzügyi, szervezeti hátterének biztosítása. Új informatikai infrastruktúra megteremtése.
 • Rendszeres hírszolgáltatás (hírlevél, honlap, Facebook), ehhez folyamatos hírszolgáltatás kérése a tagoktól, tagozatoktól.

 

A bemutatott programot a társaság elnöksége megvitatta és jóváhagyta.

 

***

 

A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2016–2019 közötti programja

letölthető pdf (Tér és Társadalom)

Eredmények a 2012–2015 közötti időszakban

 • A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2012 és 2015 közötti tevékenységét értékelve megállapítható, hogy az előző középtávú programban kitűzött célok többségének elérése sikerült.
 • Alapelvünkhöz hűen a társaság egy független civil szervezetként működik, amely ténylegesen képes összefogni, befogadni a területi kutatással, fejlesztéssel foglalkozó szakembereket.
 • Három kiemelt célunk közül kifejezetten sikeres volt a szakmai kapcsolatok erősítése (fórumok, konferenciák, tanácskozások szervezése, nemzetközi szervezetekben való aktív részvétel) és a szakmai ismeretek megosztása, bővítése (tájékoztatás, képzés, információk biztosítása). Sajnos a legfontosabb területi folyamatokat érintő politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben a társasági véleménynyilvánítás nem volt megfelelő, elegendő.
 • A tíz stratégiai cél tekintetében jelentős eredményeket sikerült elérni a tagsági kör szélesítése, a fiatalok (hallgatók, szakemberek) minél nagyobb körének bevonása terén, az ehhez kapcsolódó fórumok működtetésében. A tagozatok, különösen a tagozatvezetők munkájának alapvető jelentősége volt ebben, köszönetünket fejezzük ki ezért a tagozatok vezetőinek és tevékeny önkénteseinek. Az eltelt négy év során mind a hét hazai tagozatot és hétből öt határon túli tagozatot rendezvénnyel egybekötve meglátogattunk. A tagozatok működése változatosan alakult 2011 és 2015 között, rendszeresen működött Nyugat-Dunántúl (Sopron, Győr), Közép-Magyarország (Budapest, Gödöllő), Vajdaság (Szabadka), Dél-Alföld (Szeged). Működött, illetve alkalmanként működött Székelyföld (Csíkszereda, Székelyudvarhely), Közép-Erdély (Kolozsvár), Észak-Alföld (Debrecen), Dél-Dunántúl (Pécs), Észak-Magyarország (Miskolc), Közép-Dunántúl (Veszprém). Újjászervezendő a tagozat Nyugat-Szlovákia, Kelet-Szlovákia és Kárpátalja esetében. 2016 tavaszán megalakult az MRTT partiumi tagozata (Nagyvárad – Partiumi Területi Kutatások Intézete) és intézményesült a székelyföldi tagozat (megalakult a Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság, fiatal regionalisták kezdeményezéseképpen).
 • A társaság önálló szakmai arcának, imázsának kialakítása jól sikerült. Részben ennek tudható be a számos új hazai és határon túli tag jelentkezése, aminek következtében stabilizálódott az aktív tagság 160-180 fő hazai és 90-95 fő határon túli taggal. 2015-ben rekordszámú hazai tagdíjfizetője volt az MRTT-nek: 197 fő.
 • A társaság hatékony működtetése szintén jelentős eredmény, sikeres pályázataink révén támogatásokat szereztünk, találtunk eseti szponzorokat, számottevő szja 1%-os felajánlást kaptunk – ezekért köszönettel tartozunk támogatóinknak. Részben pályázatok során bekapcsolódtunk az EU új tervezési időszakára való felkészülésbe és tervezésbe, figyelemmel kísértük a nemzeti tervekben a területi összefüggések és azok intézményi, finanszírozási kereteinek alakulását és szakmai rendezvényeken hangot adtunk ezzel kapcsolatos félelmeinknek, a területi szemlélet háttérbe szorításának. Sajnos a határozottabb és eredményesebb szakmai véleménynyilvánítás hiátusként fogalmazható meg, illetve eseti ügyekre korlátozódott.
 • Eredményes volt a területi témában érintett szervezetekkel a kooperáció. Több országos társegyesülettel az évek óta megvalósult eredményes együttműködést az eddiginél szervezettebb, intézményesítettebb formában kívántuk folytatni, új tartalmi elemekkel kibővítve gyarapítani. Ennek érdekében három együttműködési megállapodást kötöttünk: 2012-ben a Magyar Statisztikai Társasággal, 2013-ban a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesülettel és 2015-ben a Magyar Urbanisztikai Társasággal. Közös rendezvények, közös elnökségi ülés, együttgondolkodás, pályázatok valósultak meg.
 • A területi folyamatokban érintett szakemberek összefogása összességében pozitívnak tekinthető, a területiség szélesebb, árnyaltabb értelmezése következtében sikerült rendezvények keretében többször is megszólítani a területi folyamatokban érintett szakembereket, új témák és szakmai irányok felé nyitottunk (vidék-, település-, környezetfejlesztés). Hasonlóképp pozitívan értékelhető a térszemlélet társadalmasításának célkitűzése (a társadalom térszemléletének alakítása, erősítése, ennek tudományos és szakmai fejlesztésének – tervezés, menedzsment – támogatása, fórumok biztosítása az ezzel kapcsolatos vitáknak, véleményeknek, eredményeknek).
 • A regionális tudományhoz kapcsolódó felsőoktatási, doktori képzések támogatása, azok együttműködési tereinek szélesítése, új képzési formák támogatása (nyári egyetem, szakkollégium, szakképzés, oktatói fórumok) terén nem sikerült számottevő eredményt elérni, mert a pozíciók megtartása rengeteg energiát vett el. A Kárpát-medencében kiépült magyar regionális tudományi műhelyek és területfejlesztési szakemberek bázisának további erősítése és erre építve a kelet-közép-európai együttműködésének ösztönzése, alakítása sem valósult meg, ennek eléréséhez még sok munkára lesz szükség, a vándorgyűléseken szokásos angol nyelvű szekcióülést is ennek megfelelően kell pozícionálni.
 • Eddigi eredményeink elérésében sokak támogattak minket, ezért köszönettel tartozunk az elnökség tagjainak, a tagozatok vezetőinek, társaságunk aktív tagjainak, a Regionális Kutatások Intézetének, rendezvényeink társszervezőinek, szakmai partnereinknek, támogatóinknak.

Célok a 2016–2019 közötti időszakra

A társaságnak több kihívásra választ kell adni:

 • A területiség a hazai közpolitikában és közéletben elveszítette korábbi elismert pozícióját, így a szakmai körökben és a közfigyelemben visszafogottság (feledés) figyelhető meg.
 • Generációváltás indult meg a regionális szakemberek körében, aminek részben a feldolgozását, részben pedig a fiatalításból következő szükségszerű átrendeződését segíteni, vagy éppen ösztönözni kell.
 • A nemzetköziesedés kedvező tendenciáját minél szélesebb körben szükséges érvényesíteni a hazai és a nemzetközi szakmai körök folyamatos kommunikációjának megteremtésével.
 • Nem dughatjuk a fejünket a homokba! A szakmai körök, valamint a területiséggel érintkező más közösségek is elvárják, hogy határozottabban megjelenítsük a regionális  tudomány művelőinek véleményét, észrevételeit a hazai valóság változásaira.

A társaság alapelve változatlanul a független civil szervezetként való működés mint a magyar regionális tudomány szakmai fóruma.

Kiemelt céljaink:

 • Elődeink és alapítóink (Enyedi György, Horváth Gyula, Buday-Sántha Attila) munkájának és szellemiségének továbbvitele, annak ápolása.
 • Olyan témák feldolgozása (éves konferencia, tematikus munkamegbeszélések, tagozati ülések, társtársaságokkal közös tanácskozások), amelyek a hazai területi folyamatokat rövid és középtávon meghatározzák, annak alakulására meghatározóan hatnak.
 • Nemzetközi kapcsolatok további erősítése, bekapcsolódás a kelet-közép-európai regionális szakmai közösségek munkájába, helyet adni a tanácskozásoknak, s ezeken a tagság aktívabb részvételének támogatása.
 • Folytatni kívánjuk a határon túli regionális szakemberek összefogását, bekapcsolódásuk segítését a hazai és nemzetközi tudományterületi szakmai programokba.
 • Támogatjuk a tudományos ismeretterjesztés legfontosabb fórumait (könyvek, folyóiratok).
 • Véleményt nyilvánítani a területi politikát érintő legsúlyosabb kérdésekben és azt eljuttatni az illetékes fórumokra.

Tevékenységek, akciók:

 • Tagozatok programszerű működése. A 14 tagozat és tagozatvezető munkájának értékelése, éves beszámolók megjelenítése a honlapon. Középtávú tervek összeállítása és megvalósításának anyagi, szakmai támogatása. Évente legalább kettő tudományos rendezvény megszervezése, elnökségi látogatással egybekötött konferenciák kétévente.
 • Kiemelt rendezvények (vándorgyűlés, fiatal regionalisták konferenciája, regionális tudományi esték) rendszeres megszervezése, új rendezvények (pl. vitaestek) indítása (szabadegyetem folytatása új tematikával, Glokál szeminárium elnevezéssel).
 • Stratégiai partneri viszonyunkat fejleszteni a regionális tudomány legfontosabb szervezeteivel (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, MTA Regionális Tudományi Bizottság), valamint a regionális tudományt oktató/kutató egyetemi tanszékekkel, doktori iskolákkal, továbbá igényes üzleti, piaci vállalkozásokkal.
 • A Tér és Társadalom folyóiratot változatlanul illetménylapnak tekintjük, kiadását támogatjuk.
 • A Dialóg Campus Kiadónál az újraindítandó Studia Regionum könyvsorozat támogatása (könyvbemutatók szervezése, könyvek vásárlása, előjegyzés toborzása).
 • A Deturope online folyóirattal partneri viszonyra törekszünk, konferenciáink sikeres előadásait angol nyelvű tematikus számokban publikáljuk.
 • Fiatalok (doktoranduszok, fiatal oktatók/kutatók/elemzők) és új kollégák bevonása a társaság működtetésébe, vezetésébe, a generációváltás folyamatosságának biztosítása.
 • Együttműködés elmélyítése a hazai társszervezetekkel (középtávú együttműködési tervek a Magyar Statisztikai Társaság, a Magyar Urbanisztikai Társaság és a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület elnökségével), kapcsolatfelvétel más országos szakmai szervezetekkel (Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Közgazdasági Társaság, Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület, Magyar Szociológiai Társaság).
 • A nemzetközi kapcsolatok (ERSA/RSAI, RSA) rendezettek, a következő években a közép-európai szervezeti együttműködések erősítése a cél: osztrák, lengyel, cseh, szlovák, román, szerb, horvát, szlovén viszonylatban. A vándorgyűléseken megtartjuk a nemzetközi plenáris blokkot, ahol a regionális tudomány vezető európai szakemberei mutatkoznak be. Törekszünk a kelet-közép-európai meghívottak aranyának emelésére mind a plenáris, mind az angol nyelvű szekció esetében.
 • Szakmai állásfoglalások kidolgozása a hazai területi folyamatokat érintő legfontosabb kérdésekben, szakmai társszervezetek bevonásával.
 • Aktív tagok megtartása, tagtoborzás, lemorzsolódás csökkentése. Adatfrissítés, határon túli tagság erősítése, megújítása. Tudományos díjak, támogatások odaítélése. Tagjaink köszöntése a kerek évfordulójukon (70, 80 év). Rendszeres hírszolgáltatás.
 • Működés és rendezvények pénzügyi, szervezeti hátterének biztosítása: szponzorkeresés, pályázatok, 1%-os felajánlás, források megfelelő befektetése. Honlap folyamatos frissítése.

A programot a társaság elnöksége 2016. június 8-án jóváhagyta.

 

***

A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2012–2015 közötti programja

letölthető pdf (Tér és Társadalom)

Alapelv : A társaság egy független civil szervezet, amely a területi kutatással, fejlesztéssel, menedzseléssel foglalkozó szakembereket tömöríti, fogja össze. A regionalitás, a szélesebb értelemben vett területiség szerepének és funkciójának átalakulása (a politikai és tudományos rendszerben) a jövőben nagyobb aktivitást kíván meg a szervezettől, annak tagjaitól.

Kiemelt célok (az alapszabállyal összhangban):

 • Szakmai kapcsolatok erősítése (fórumok, konferenciák, tanácskozások, nemzetközi szervezetekben való részvétel);
 • Szakmai ismeretek megosztása, bővítése (tájékoztatás, képzés, információk biztosítása);
 • Véleménynyilvánítás a legfontosabb területi folyamatokat érintő politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben.

Új kihívások :

 • Egyértelműen el kell választani az MRTT és az MTA Regionális Tudományos Bizottság (RTB) feladatait egymástól, illetve más szakmai szervezetek tevékenységétől, de egyúttal szoros kapcsolatot, munkamegosztást kell kialakítani (az RTB tudományos testület, célja a regionális tudomány szakmai minőségének fejlesztése és megőrzése az akadémiai vagy más – pl. MAB – minősítő kereteken belül);
 • Át kell gondolni az új állami felfogásban a területi szemlélet megjelenését, annak értelmezését (a közigazgatás, a gazdaság- és fejlesztéspolitika, a vidék-, terület- és településfejlesztés szintjén), továbbá a társadalmi gondolkodásban és cselekvésben egyaránt;
 • Elkezdődött a felkészülés az Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakára (nemzeti stratégia területisége, a 2007–2013 értékelésben való részvétel);
 • Új tervezési rendszer alakul ki, amelyben a területi szemlélet megjelenése bizonytalan;
 • Új témák és összefüggések jelentek meg a területi folyamatokban – klímaváltozás, helyi fejlesztés, civil társadalom, együttműködési terek stb., amelyekre reagálni kell;
 • A regionális tudomány nemzetközi kapcsolatainak erősítése kívánatos, ehhez a Kárpát-medencei együttműködések kiváló alapot adnak.

Átalakulás a szakterület intézményi, működési kereteiben :

 • A regionális tudomány és gyakorlat, valamint annak intézményi keretei jelentősen változnak (MTA intézethálózat, tervhivatal, magán fejlesztő és tanácsadó szervezetek);
 • Regionális mesterképzések (regionális és környezettudományi, vidékfejlesztési, településmérnök, földrajzi és más társadalomtudományi képzések);
 • Regionális PhD-képzés: 3 doktori iskola és 3 doktori program;
 • Új generáció „jelent meg” az RTB-ben és az MRTT-ben;
 • Új állami szervezetek (központi, területi, helyi) és szereplők jönnek létre;
 • Új együttműködések alakulnak ki: pl. kelet-közép-európai térség.

Stratégiai célok (2012–2015):

 • A térszemlélet társadalmasítása, a társadalom térszemléletének alakítása, erősítése, ennek tudományos és szakmai fejlesztésének (tervezés, fejlesztés, menedzsment) támogatása, fórumok biztosítása az ezzel kapcsolatos vitáknak, véleményeknek, eredményeknek;
 • A területiség szélesebb, árnyaltabb értelmezése következtében összefogni a területi folyamatokban érintett további szakembereket, új témák és szakmai irányok felé nyitni (vidék-, település-, környezetfejlesztés);
 • Határozottabb szakmai véleménynyilvánítás a területi folyamatokat és intézményeket érintő nemzeti szintű kérdésekben;
 • A társaság önálló szakmai arcának, imázsának kialakítása;
 • Bekapcsolódás az Európai Unió új tervezési időszakára való felkészülésbe, a nemzeti tervekben a területi összefüggések és azok intézményi, finanszírozási kereteinek figyelemmel kísérése;
 • A Kárpát-medencében kiépült magyar regionális tudományi műhelyek és területfejlesztési szakemberek bázisának további erősítése és erre építve a kelet-közép-európai együttműködésének ösztönzése, alakítása;
 • A regionális tudományhoz kapcsolódó felsőoktatási, doktori képzések támogatása, azok együttműködési tereinek szélesítése, új képzési formák támogatása (nyári egyetem, szakkollégium, szakképzés, oktatói fórumok);
 • A tagsági kör szélesítése, a fiatalok (hallgatók, fiatal szakemberek) minél nagyobb körének bevonása, az ehhez kapcsolódó fórumok működtetése;
 • A területi témában is érintett szervezetekkel (Magyar Statisztikai Társaság, Magyar Urbanisztikai Társaság, Magyar Földrajzi Társaság stb.) és más szakmai tömörülésekkel (pl. vidék- és területfejlesztőkkel) való együttműködések erősítése: közös rendezvények, fórumok, véleménynyilvánítás és kiadványok;
 • A társaság működésének biztosítása (támogatások, pályázatok), új módszerek a támogatáshoz (szponzorok, konzorciumi együttműködés).

Akciók a 2012 évben:

 • Tagozatok megerősítése, újjászervezése : határon túli és hazai tagozatok munkájának (ön)értékelése, tagozatvezetők megerősítése, illetve új tagozatvezető felkérése, középtávú tervek összeállítása; cél a folyamatos, önszerveződő tagozati munka, évente legalább két összejövetel/rendezvény, a tagozatok a következő vándorgyűlésen kapjanak lehetőséget tevékenységük bemutatására; felelős: Rechnitzer János;
 • Fiatalok bevonása a társaság működtetésébe, vezetésébe: igény esetén ifjúsági tagozat megszervezése, amelynek két képviselője az elnökségi üléseken tanácskozási joggal vesz részt; felelős: Rácz Szilárd;
 • Hírlevél küldése a tagságnak, együttműködve az RTB-vel; felelősök: Rácz Szilárd és az RTB titkára;
 • Kapcsolatfelvétel a szakmai értelemben vett társszervezetekkel; felelős: Rechnitzer János;
 • Együttműködési tervek, javaslatok kidolgozása a rokonszakmákkal; felelősök: statisztika – Végh Zoltán, urbanisztika – Barta Györgyi, földrajz – Kocziszky György, vidékfejlesztés – Buday-Sántha Attila.
 • Vándorgyűlések szervezése: 2012 (november), téma: a regionális tudomány, helyszín: Győr; 2013 (tavasz), téma: Európa és a regionalitás, helyszín: Miskolc; felelős: Rácz Szilárd;
 • Európa és a területfejlesztés szakmai műhely létrehozása: az EU kohéziós politikájának, a következő programozási időszak és a hazai tervezés/szabályozás alakulásának figyelemmel kísérése, a területi hatások értékelése, workshopok szervezése; felelősök: Szabó Pál, Lunk Tamás;
 • Nemzetközi kapcsolatok megerősítése, részvétel az ERSA és az RSA éves konferenciáin (támogatás kidolgozása), RSA intézményi tagság; felelősök: RSA – Korompai Attila, Gál Zoltán, ERSA / RSAI – Varga Attila;
 • Tudományos díjak odaítélése, szabályok részletes kimunkálása (név, díj formai megjelenése, szempontok stb.); felelős: Rácz Szilárd;
 • Horváth Gyula elnöki munkájának elismerése : a 2012. évi jubileumi vándorgyűlésen; felelős: Rechnitzer János;
 • Véleménynyilvánítások a területi folyamatokat érintő kérdésekben (szakmai viták szervezése stb.); felelős: Rechnitzer János;
 • Tagtoborzás : különös tekintettel a társszakmák és a fiatalabb korosztály képviselőire; felelősök: a társaság minden tagja, különösen a tagozatvezetők;
 • Működés pénzügyi hátterének biztosítása : szponzorkeresés, pályázatokba partnerként, projektekbe alvállalkozóként történő bevonás, támogatások; felelős: az MRTT elnöksége.

A programot az elnökség 2011. december 12-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta.

***

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.