Contact

Hungarian Regional Science Association (HRSA)

7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
H-7601 Pécs, P.O. Box 199.

SWIFT: MKKBHUHB
IBAN: HU37 50800111-11090603-00000000

Tel: +36 (72) 523 800

E-mail: mrtt@mrtt.hu

Facebook: mrtt.hu

Navigation

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE

A vizek szerepe a területi fejlődésben

A Duna és a Tisza térségeinek
fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei

Révkomárom, 2011. november 24–25.

Selye János Egyetem
Gazdaságtudományi Kar

PROGRAM

 

2011. november 24.

 

10.00 Közgyűlés (Aula)

12.30 Ebéd (Étterem)

 

14.00 Vándorgyűlés (Aula)

A vizek szerepe a területi fejlődésben – A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei

Köszöntő Csiba Péter, a Selye János Egyetem rektorhelyettese

A folyóvizek és tavak a tér alakításának kitüntetett szereplői. Történelmi léptékben meghatározták egy térség belső szerkezetét, s mind a mai napig olyan erőforrást nyújtanak, ami a regionális fejlődés nehezen túlbecsülhető része. Ugyanakkor ezt az erőforrást oly módon használhatjuk csak fel, hogy tekintettel kell lennünk arra a sajátos ökológiai rendszerre, amelynek megóvása nélkül a vízre épülő gazdálkodásunk, de térségeink térszerkezete is összeomolhat. Magyarország ebben a tekintetben különösen kényes helyzetben van, hiszen a fenntarthatóság ökológiai és gazdasági vonatkozásai mellett kiemelt figyelmet kell fordítania arra is, hogy vízhasználata nemzetközi kérdéseket is felvet, miután folyóvizeinek döntő hányada határon kívülről érkezik. Mindemellett figyelnünk kell arra is, hogy az éghajlatváltozás felértékeli ezt a sok problémát okozó, ugyanakkor kiemelt értéket képviselő természeti kincset.

Láthatjuk, hogy a víz és a területi fejlődés vizsgálata több, folyamatosan változó rendszer figyelembe­vételével hozhat valós eredményeket. A műszaki és természettudományok nagy múltra tekinthetnek vissza a vízügyi kutatások terén. Úgy érezzük, a társadalomtudományok, így a regionális tudomány számára is vannak még kihívások, hogy a természeti és műszaki rendszerek alakulásának társadalmi, gazdasági és területi kölcsönhatásait mélyebben megvizsgálja. Ezek az eredmények beépülhetnek gazdasági és területi tervezésünkbe, s a területfejlesztés oktatásának is egy új szegmensét adhatják. Konferenciánk ezért kívánja több aspektusból is körbejárni ezt a bonyolult kapcsolatrendszert.

 

Plenáris ülés

Barsiné Pataky Etelka, EU Duna Régió Stratégiával összefüggő kormányzati tevékenység irányításáért felelős kormánybiztos
A Duna-stratégia és a területi fejlődés

Németh Tamás főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia
Víz

G.-Tóth László egyetemi tanár, Szent István Egyetem; osztályvezető, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
Az Európai Unió Víz keretirányelve, a vízminősítés elemei, értékhatárok, interkalibráció és alkalmazás

Duray Balázs osztályvezető, MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet
Határ menti vizeink szerepe a területi kohézióban

Tamás János egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
Földhasználat és vízkészlet-gazdálkodás

Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
A dunai fejlesztések és azok elmaradásának geopolitikai háttere

Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem Természettudományi Kar
A Duna és a Tisza térségformáló szerepe Szerbiában

Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet
Vízienergiapotenciál-hasznosítási viták Magyarországon: Változó államterület, változó rendszerek, változó szereplők, de a vita örök?

18.30 Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása (laudáció, oklevél)

19.00 Fogadás (Étterem)

2011. november 25.

 

9.00–12.30 Szekcióülések

 

1. szekció: Politikai, történeti, közigazgatási kérdések (I. emelet K7 terem)

Baranyi Béla tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet

Baranyi Béla tudományos osztályvezető, MTA RKK ATI; tanszékvezető egyetemi tanár, DE AGTC
Határmentiség új dimenziókban

Tamás János intézetvezető egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma – Fehér János c. egyetemi docens, tudományos tanácsadó, VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft.
Víziközmű-fejlesztések regionális értékelése

Sallai János főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola
Trianon dilemmái – határfolyók, határvizek geopolitikája

Nagy Sándor önkormányzati képviselő, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata; PhD-hallgató, DE AGTC Kerpely Kálmán Növénytermesztési, Kertészeti és Regionális Tudományok Doktori Iskola
Gondolatok a Víz keretirányelv megvalósulásáról Debrecen régiójában

Fórián Sándor egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A Felső-Tisza vízminőségi jellemzői a magyar–ukrán határtérségben

Verdó György igazgató, Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.; PhD-hallgató, DE AGTC Kerpely Kálmán Növénytermesztési, Kertészeti és Regionális Tudományok Doktori Iskola
A Keleti-főcsatorna létesítésének körülményei és szerepe a Tiszántúl vízgazdálkodásában

Kovács András egyetemi adjunktus, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Határon átnyúló tényezőáramlásokat befolyásoló politikai szabályozók a magyar–szlovák–ukrán határszögletben a határ menti kiskereskedelem példáján

 

2. szekció: A folyó mint gazdasági (ipari, innovációs) tengely (I. emelet K8 terem)

Barta Györgyi tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet

Bajmócy Zoltán egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
A regionális innovációpolitika jóléti aspektusai, avagy a differenciált innovációpolitika sablonos voltáról

Bálint István publicista
A Duna mint Vajdaság nagy esélye

Czuppon Viktória egyetemi adjunktus, irodavezető, Kaposvári Egyetem Innovációs és Tudástranszfer Iroda
A Kaposvári Egyetem innovációs tevékenysége – Dráván innen, Dráván túl

Danka Sándor PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Az építőipar fejlődése és válsága a Dél-Dunántúlon

Kovács Szilárd PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Újraiparosítási folyamatok a Dél-Dunántúlon az elmúlt tíz évben

Páger Balázs PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
A víz mint a zöldipar egyik meghatározó tényezője

Putarich Ivánszky Veronika ny. egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem
A Duna szerepe Vajdaság energiakészletében

Rechnitzer János egyetemi tanár, rektorhelyettes, Széchenyi István Egyetem
A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében

 

3. szekció: Közlekedés, logisztika (I. emelet K9 terem)

Erdősi Ferenc tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet

Bajor Tibor főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola Társadalomismereti Tanszék
A selyemút vége

Kovács Áron PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Korridor X-es autópálya és a folyami közlekedés kapcsolata Vajdaságban

Lepesi Zoltán László területi igazgató, MÁV Zrt.
A hazai vasúti és vízi közlekedés kapcsolódási pontjai

Marton Tamás osztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Víziközlekedési Osztály
A fenntartható gazdálkodás és a vízi közlekedés

Tiner Tibor tudományos igazgatóhelyettes, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
A közlekedési feltételek változásának hatása egy Duna menti kisváros (Szob) és kistérsége fejlődésére

Tóth Géza vezető-tanácsos, Központi Statisztikai Hivatal
A folyó menti települések közúti megközelítési helyzete

 

4. szekció: Vidékfejlesztés, agrárgazdálkodás, környezeti kérdések, turizmus (I. emelet K3 terem)

Buday-Sántha Attila tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar

Gergely Sándor igazgató, Károly Róbert Főiskola Kutató, Fejlesztő Központ
Lokalitás, állam, Hangya nemzeti szövetkezet

Goda Pá l PhD-hallgató, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Rendszerszemléletű rendszervizsgálati módok szintézise a vidék- és területfejlesztésben

Horeczki Réka PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Dél-Dunántúl mezőgazdaságának főbb jellemzői 1990-től napjainkig

Kassai Zsuzsanna PhD-hallgató, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Helyi vidékfejlesztési partnerség (Leader-partnerségek), mint a vidéki kormányzás innovatív eszközei

Kollár Kitti PhD-hallgató, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
A földhasználat és a területi versenyképesség főbb közgazdasági összefüggései, különös tekintettel a hazai leghátrányosabb helyzetű kistérségekre

Pászti-Tóth Erzsébet PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Az alulról szerveződő településfejlesztés módszere

Pinke Zsolt PhD-hallgató, Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola
Adatok és következtetések a belvizes területek vizes élőhellyé alakításához

Simon János , Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat Komáromi Kirendeltsége
A 2010. év árvízvédelmi értékelése a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat komáromi kirendeltségén
 

5. szekció: Humán erőforrások, munkaerőpiac, migráció, kultúra, identitás (I. emelet K1 terem)

Szabó Ingrid dékánhelyettes, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Bokor Béla kuratóriumi elnök, Határokon Túli Magyarságért Alapítvány; egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem
Települési és térségi identitás

Egri Zoltán egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar
A gazdasági hatékonyság területi vetülete a regionális Európában

Erdős Katalin egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Népesedési tendenciák a Dél-dunántúli régióban 1990 és 2010 között

Erőss Ágnes tudományos segédmunkatárs, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet – Váradi Monika Mária tudományos főmunkatárs, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
Migráció, emlékezet és a zene (kísérlet a „jugóbuli” értelmezésére)

Kovács Eszter PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
A magyarországi bérlakáshelyzet és -politika és hatásai a migrációra

Smahó Melinda egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem
A tudás mint versenytényező a járműiparban

Takács Zoltán doktorjelölt, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka
Határon átívelő felsőoktatási kapcsolatok

Timár Judit tudományos főmunkatárs – Velkey Gábor tudományos munkatárs, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet
Kiegyensúlyozatlan nemi arányok az Észak-alföldi régióban – Migrációs válaszok két Tisza-parti település fejlődési problémáira

Szabó Ingrid dékánhelyettes, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Humán erőforrások a dél-szlovákiai régióban

 

6. szekció: Komplex határ menti együttműködések (I. emelet K2 terem)

Lados Mihály intézetvezető, MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

Füzi Anita PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem
Határon átnyúló többszintű kormányzás a közép-európai térségben – a Centrope régió esete

Gergely Sándor igazgató, Károly Róbert Főiskola Kutató, Fejlesztő Központ
Zöldenergiával a szegénység ellen – a két szlovák–magyar Interreg kutatási projekt eredményei

Hakszer Richard szakelőadó, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Régiófejlesztési Ügynökség
Magyarország–Szlovákia határ menti együttműködési programok és ezek eredményei

Kása Katalin Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága Tájékoztatási Osztály
Statisztikai adatok a határ menti együttműködésekben

Koós Bálint tudományos munkatárs, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
Határon átívelő várostérségek formálódása a határok átjárhatóságának megteremtése után

Kovács Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet
Határon átnyúló együttműködések a Dráva mentén

Vissi András ügyvezető, c. egyetemi docens, Scardobona Consulting Kft. – Tóth Balázs PhD-hallgató, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
Határon átnyúló vízi turisztikai együttműködés a Lajta folyón és annak térségfejlesztési hatásai

Lados Mihály intézetvezető, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Területi integráció a Centrope régióban
 

7. szekció: The socio-economic effects of the Danube developments in Southeast Europe (Aula)
Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

Hardi, Tamás senior research fellow, Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies
New and old development plans for the exploitation of the Danube river’s possibilities

Chavdar, Mladenov professor – Kazakov, Boris research fellow, Bulgarian Academy of Sciences Institute of Geography, Sofia
Some problems of the sustainable development of Bulgarian Danubian Areas

Dogaru, Diana research fellow, Romanian Academy of Sciences Institute of Geography, Bucharest
Human Dimensions of Global Change in the Danube Basin. Development Perspectives under the Danube Strategy

Okenka, Imrich professor, dean, Univerzita J. Selyeho – Pálková, Zuzana vice rector, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Nitra – Tomáš, Rodný Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Nitra
Precise irrigation process support by using a computer based algorithm of heuristics

Ptacek, Pavel associate professor, Palacky University Department of Geography, Olomouc
Water and regional development in the Czech Republic

Stojic Karanovic, Edita professor, president, International Scientific Forum "Danube - River of Cooperation", Beograd
Serbia's Participation in the Action Plan of the Danube Region Strategy

Pop, Ana-Maria research fellow – Papp, Lelia teaching assistant, Babeş-Bolyai University Faculty of Geography, Cluj-Napoca
Optimization of Spatial Planning through Transnational Partnership: the Integrated Development Strategy of the Tisa Catchment Area

Ocokoljic, Slobodan Joint European Master for Comparative Local Development by University of Trento, Corvinus University Budapest and University of Regensburg and Ljubljana University
From macro regional to cross-border cooperation. Possibilities of establishing EGTC on territory of Serbia

 

12.30 Ebéd (Étterem)

14.00 Erődlátogatás

A Központi erőd (Új- és Öregvár) csoportos megtekintése vezetővel

 

A vándorgyűlés társrendezője

Selye János Egyetem
Gazdaságtudományi Kar

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.