Contact

Hungarian Regional Science Association (HRSA)

7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
H-7601 Pécs, P.O. Box 199.

SWIFT: MKKBHUHB
IBAN: HU37 50800111-11090603-00000000

Tel: +36 (72) 523 800

E-mail: mrtt@mrtt.hu

Facebook: mrtt.hu

Navigation

MRTT Kolozsvári Tagozata

A Regionális Tanulmányok Munkacsoport 2005 április 29-én alakult Kolozsváron, önálló jogi személyiség nélkül, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet keretében.

 

Az alakuló gyűlésen részt vettek:

1. Benedek József, egyetemi tanár, földrajz
2. Vincze Mária, egyetemi tanár, közgazdaságtan
3. Imecs Zoltán, adjunktus, földrajz
4. Bakk Miklós, adjunktus, politológia
5. Veres Valér, adjunktus, demográfia
6. Nagy Egon, adjunktus, földrajz
7. Veress Emőd, adjunktus, közigazgatási jog
8. Horváth Réka, adjunktus, közgazdaságtan
9. Horváth Alpár, tanársegéd, földrajz
10. Bartos-Elekes Zsombor, tanársegéd, térképész
11. Bagoly Péter, doktorandusz, földrajz
12. Kerekes Kinga, doktorandusz, közgazdaságtan
13. Berekméri Mária, magiszteri hallgató, földrajz
14. Kurkó Ibolya, magiszteri hallgató, földrajz.

Az alábbiakban megfogalmaztuk azt a motivációs hátteret, amely a munkacsoport létrehozását megalapozta, illetve azokat a célokat, amelyeket a közeljövőben a RT Munkacsoport követ.

Motiváció

Románia jövőbeli fejlődésében a piacgazdaság kiépítése, valamint a demokratikus államberendezkedés miatt a regionális folyamatok új irányaival, a gazdaság területi szerkezetének átalakulásával kell számolni. A gazdaság reálfolyamatainak alakulásában – az évtizedekkel ezelőtti nyugat-európai változások mintájára – a regionális tényezők hatása erőteljessé válik. A piacgazdaság differenciáló erejének befolyásolása újfajta munkamegosztást igényel a területi folyamatok szereplői (egyén, vállalat, önkormányzat, érdekképviselet, politikai erők, államigazgatás) között. A regionális fejlesztési politika piackonform eszközök pénzügyi, tervezési és szervezési formák (az állami és a magánszektor együttműködésének alakítása stb.) alkalmazását teszi szükségessé. A regionális politika szerves részévé válik a természetes és a művi környezet elemeinek rendszerszemléletű értékelése.

Románia európai uniós tagsága következtében a területfejlesztés új erőforrásokhoz jut, a térszerkezet fejlődését meghatározó tényezők az egységes európai gazdasági és szociális térség jellemzőiből eredeztethetők. Románia európai versenyképességét nem kis mértékben befolyásolja majd, hogy az európai regionális fejlődési tényezőket milyen alaposan ismerjük, képesek-e a döntéshozók Európa-konform fejlesztési stratégiákat kidolgozni, illetve megvalósítani. Szükségképpen megnő az európai térfolyamatok és a hazai adaptációs lehetőségek tudományos feltárása iránti igény.
A nemzetközi gazdaság globalizálódásának regionális hatásait érvényesíteni, a lokális erőforrásokat optimálisan hasznosítani képes új típusú területfejlesztési politika kidolgozása és érvényesítése képzett szakembereket igényel. A gyakorlati specialistákon kívül az európai regionális folyamatokat elemezni, a tapasztalatokat hazai viszonyainkra alkalmazni képes, a hazai gazdaság és társadalom különböző térbeli együttesei magatartásának feltárására és viselkedési formáinak megváltoztatására alkalmas, széleskörű ismeretekkel rendelkező tudományos kutatók foglalkoztatására is szükség lesz.

Célkitűzések

A romániai magyar akadémiai közösség egyik sajátos problémája, hogy a tudományterületek túlzott szétaprózottsága miatt, a kölcsönhatások ismeretének, valamint egy adott probléma megoldásának, a különböző megközelítési módok, szemléletek szintézisének hiányában a kutatások eredményeként nem kapunk olyan választ, amely a felmerülő problémákra a jelenlegi ismereteinknek megfelelő teljes értékű feleletet adna. Ezért a munkacsoport egyik alapvető célja a térrel, a társadalom térbeliségével és regionális dimenzójával foglalkozó társadalomtudományok közös alapfogalmait, elméleteit és módszereit egységes rendszerbe foglaló, önálló regionális tanulmányok intézményi alapjainak megteremtése Romániában is.
Több szakterület összefogásával olyan képzés és tudományos kutatás alapjait kívánjuk megteremteni a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, amely a regionális problémákat komplexen képes kezelni. További alapvető cél olyan hosszú távú kutatási programok kidolgozása, amelyek alkalmasak arra, hogy a BBTE hallgatói ezekhez kapcsolódjanak és – csoportos kutatás módszertanában is jártasságot szerezve – önálló részterületeket dolgozzanak ki.

A munkacsoport működésének technikai-infrastrukturális feltételei kedvezőek. A BBTE és a magyar tagozat háttérintézményeinek szakkönyvtárai a regionális tanulmányok hazai irodalmának teljes, külföldi irodalmának széles spektrumát kínálja. Ideiglenesen a munkacsoport jogi személyiség nélkül, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet keretében helyezkedik el, addíg amíg az önálló intézményesülés egyéb feltételei is kialakulnak.

A munkacsoport a 2005-2006-os tanévvel kezdődően önálló szakkollégiumot indít, amely multidiszciplináris és komplex jellegű lesz. Mivelo alapképzési programjaink nincsenek összehangolva, hiányzanak a megalapozó ismeretek. Ezek pótolhatóak a tervezett szakkollégiumi program keretében, amely 10-12 diákkal indulna, a következő szakterületekről: közgazdaságtan, földrajz, politológia, közigazgatás, szociológia, jog és néprajz. Nyilván az alapképzést biztosító csomag mellett működnének a szakkolégiumokra jellemző tevékenységek is.

 


 

Regionális Tanulmányok Munkacsoport házi-konferencia, Kolozsvár

Dátum: 2007. december 15.

Helyszín: Jakabbfy Elemér Kortörténeti Gyűjtemény

  A Kolozsvári Egyetemi Intézet Regionális Tanulmányok munkacsoportja 2007 december 15-én tartotta házi-konferenciáját. A Területi folyamatok és területi különbségek Romániában, a rendszerváltást követően címmel a Jakabbfy Elemér Kortörténeti Gyűjtemény székhelyén megtartott megbeszéléseket Benedek József professzor nyitotta meg. Nagy Egon (Földrajz Kar) a román-magyar határszakasz északi részén fellelhető területi egyenlőtlenségek dimenzióit mutatta be. Horváth Réka (Politikatudományi Kar) felleltározta milyen típusú kutatásokat végezhetünk a román-magyar határ mentén fekvő nyolc megye esetében. Kurkó Ibolya (Földrajz Kar) előadásában a romániai területi fejlettségi különbségeket vizsgálta míg Veres Valér (Szociológia Kar) a romániai és magyarországi jövedelmi különbségeket vizsgálta regionális és országos bontásban. Györfy Lehel (Közgazdaságtudományi Kar) az erdélyi régiók és megyék versenyképességét érintő kutatást ismertetett, Kerekes Kinga (Közgazdaságtudományi Kar) pedig a vidéki foglalkoztatásban bekövetkezett paradigmaváltást mutatta be. A konferencia lezárásaként Vincze Mária professzor asszony (Közgazdaságtudományi Kar) bemutatója nyomán a résztvevők megbeszélést folytattak a regionális gazdaságtan-regionális politika oktatásának dilemmáiról.

   

  A házi-konferencia nyomán megállapítható, hogy a BBTE különböző magyar szakjain oktatók kutatási témái összekapcsolódnak, ezek közös megvitatása segíti a kutatások előrehaladását. Ugyanakkor az is látható volt, hogy a Regionális Tanulmányok Munkacsoportja mind szakmai tudásban mind szervezési képességben készen áll egy nemzetközi konferencia megszervezésére is.

 


 

Regionális Tanulmányok Munkacsoport találkozó, Kolozsvár

 

Dátum: 2005. december 8.

Helyszín: Földrajz Kar Mikó utcai épülete.

Résztvevők: Benedek József, Imecs Zoltán, Nagy Egon, Bagoly-Simó Péter, Berekméri Mária, Kurkó Ibolya (geográfia), Kerekes Kinga (közgazdaság), Veres Valér (szociológia), Bakk Miklós, Horváth Réka (politológia), Veress Emőd (jog), valamint a Regionális Tanulmányok szakkollégium 11 diákja.

Napirend:

1. Tájékoztató a nov. 17-én lezajlott, Regionális Tanulmányok szakkollégiumi felvételiről.
2. A RT szakkollégium 2005-2006-os tanévben történő működtetése. Kutatási témák, tutorok és szakelőadások tematikájának véglegesítése, terminusok kijelölése.
3. Beszámoló a Magyar Regionális Tudományi Társaság nov. 24-26-i soproni vándorgyűléséről.
4. Tájékoztató a 2006 június 8-9-én megtartandó Regional Studies Association éves konferenciájáról.
5. Különfélék.

Eredmények

1. a Regionális Tanulmányok szakkollégium első ízben megrendezett felvételije sikeresnek minősült, tekintettel arra, hogy 11 érdeklődő, zömmel első éves, hallgató jelentkezett. Hat hallgató részesül KMEI öszöntdíjban, a Szülőföld Alapból várhatóan ez a szám 2006 januárban növelhető. A 11 hallgató közül három közgazdász és nyolcan turizmusföldrajzos hallgatók. A felvételi egy interjúból állt, ahol a jelentkezők technikai ismereteire (ismert szoftok, különösen térkép- és adatbázis kezelő programok), nyelvi tudására (idegen nyelvek ismerete), kommunikációs képességeire és a motivációs hátterükre volt kíváncsi a felvételi bizottság.

2. A találkozás során a szakkollégiumnak a következő programja alakult ki:

a) szakelőadások:
• Ocad tanfolyam, 2005 december 16-án. Tutor: Pál Zoltán, helyszín: Főépület, szocilógia kar számítógépterme.
• EU regionális politika, 2005 december 13, 14 és 15. Előadó: dr. Horváth Gyula, RKK igazgató, Pécs, helyszín: közgazdasági kar.
• 2006 március-május (a pontos program 2006 február végéig készül el): vidkéfejlesztés-Vincze Mária, projektmenedzsment-Kerekes Kinga, SPSS-Veres Valér, regionalizmus, autonómiatervek-Bakk Miklós, a regionális fejlesztés jogi szabályozása-Veress Emőd, digitális térképkészítés-Imecs Zoltán.

b) tutorok, együttműködési témák:
• Vincze Mária, vidékfejlesztés,
• Györffy Lehel, vidékfejlesztés,
• Benedek József, a turizmus szerepe a helyi- és regionális fejlődésben,
• Bagoly-Simó Péter, a szuburbán települések fejlődési pályája,
• Nagy Egon, határmenti együttműködések,
• Kovács Csaba, humán erőforrások.

3. A Magyar Regionális Tudományi Társaság soproni konferenciáján a kolozsvári munkacsoport részéről a következő előadók szerepeltek: Benedek József, Vincze Mária, Nagy Egon, Horváth Alpár, Bartos-Elekes Zsombor, Bagoly Péter, Berekméri Mária, Kurkó Ibolya, Bodó Barna, Györffy Lehel, Benyovszky Anna Mária és Kölcsey Andrea, összesen 12 személy. A vándorgyűlésen a munkacsoport alakulásáról és ezévi tevékenységéről a közgyűlési beszámolót Benedek J. tartotta meg.

4. 2006 június 8 és 9 között az RSA (Regional Studies Association) Belgiumban tartja meg éves konferenciáját, amelyre, erőforrások hiányában, a Munkacsoport tagjai egyénileg próbálnak megoldásokat találni. Az RSA ösztondíjakat biztosít fiatal kutatóknak, ezeknek Benedek J., RSA Board tag próbál érvényt szerezni a munkacsoport tagjai számára. Az abstractok benyújtási határideje 2006 január 30.

5. A Munkacsoport újabb tagokkal bővül: Kovács Csaba, Dombay István, Juhász Jácint, Györffy Lehel, Kölcsey Andrea, Benyovszky Anna Mária, Kiss Dénes, Pásztor Gyönygvér és Pál Judit. Pál Judit hamarosan javaslatokat tesz a Munkacsoport további bővítésére a Történelem Karról. Ezzel a Munkacsoport tagjainak száma 23-ra növekedett.

6. Kialakult a Munkacsoport első közös kutatási együttműködése, közösen a Politeia Egyesülettel: „Regionalizációs folyamatok, autonómiatervek, regionális erőforrások a kisebbségi magyar pártok programjában”. Finanszírozó: MTA.

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.